NoticiasSubvenciones

Ayudas para mejorar las infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento y restauración 2022

Estas axudas teñen por obxecto  mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de aloxamento turístico e de restauración galegos.

Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2022.

Considerarase investimentos subvencionables:

  1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
  2. Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial o Q de Calidade Turística.
  3. Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.
  4. Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno da instalación.
  5. Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.
  6. Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético, así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación do aire.

O investimento neto admitido será de ata 100.000€. Os proxectos que se consideren como accións subvencionables de acordo cos criterios de valoración poderán acadar unha subvención de ata o 50% sobre o orzamento do investimento (50.000 € máximo).

PRAZOS DE SOLICITUDES

Se presentarán las ayudas a través de la sede electrónica de la Xunta